Curatele

Onder curatele staan is een ingrijpende maatregel voor iedereen als de situatie deze maatregel noodzakelijk maakt.
Curatele gaat in de uitvoering een stap verder dan Beschermingbewind.
Waar bij Beschermingsbewind de onder bewind gestelde zelf nog handelingsbekwaam is en daarmee bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid behoud is daar bij curatele geen sprake van.

Curatele is een manier om iemand te beschermen  die zelf niet voldoende goed voor zijn of haar geld, bezittingen en persoonlijke aangelegenheden kan zorgen. De rechter beoordeelt of er sprake is van een dergelijke situatie en als dat zo is dan spreekt de rechter curatele uit. Dat betekent dat die iemand zelf geen beslissingen meer mag en kan nemen over geld, goed en gezondheid. Wij noemen dat handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd.
De curator is dan diegene die alles van u overneemt en uw geld, uw bezittingen en alles wat u nodig heeft en uw persoonlijke zaken ( bijvoorbeeld rondom gezondheid) voor u gaat regelen. De curator ondersteunt u in uw persoonlijke situatie en verricht de handelingen in uw belang. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn om iemand te beschermen voor nadelige financiële en persoonlijke gevolgen.

Voor niemand is het prettig om een ander nodig te hebben om met geld om te gaan. Het uit handen moeten geven hiervan is niet gemakkelijk maar soms een noodzakelijke stap in eigen belang. Als de stap gemaakt moet worden is het belangrijk om de juiste keuze te maken in wie het gaat overnemen van u, wie kan u het beste ondersteunen in uw situatie? Onafhankelijkheid en persoonlijke betrokkenheid zijn belangrijk, evenals kennis, kunde en ervaring met “curatele”. Respect voor uw situatie, respect voor uw privacy, allemaal zaken die meespelen. Uw zaken laten beheren bij een  organisatie zoals SVB brengt rust en geeft vertrouwen. En het betekent dat familie, bekenden of een begeleider geen inzage en geen zeggenschap hebben in en over uw financiële zaken en persoonlijke belangen. Wilt u dat wel dan kan dat alleen in overleg met u en uw curator of u heeft via de Rechtbank daar nadrukkelijk toestemming voor  gegeven.

Hoe werkt het:
– u kunt zelf om een curator vragen of iemand vraagt dit voor u aan;
– wij maken een afspraak met u en uw toekomstige of huidige curator en bespreken uw situatie en uw wensen;
– beantwoorden wij al uw vragen;
– bespreken wij onze werkwijze en wat curatorschap voor u betekent;
– bespreken wij ons tarief;

Als wij samen vaststellen dat curatele voor u de best passende oplossing is in uw situatie dan verzorgen wij samen met u de aanvraag bij de Rechtbank.

De Rechtbank kan:
U en uw curator uitnodigen om samen naar de Rechtbank te komen om met u te spreken, om een indruk te krijgen en om u te vragen uw aanvraag toe te lichten. De rechter informeert u over het termijn waarop een besluit wordt genomen en u de beschikking, de bevestiging ,kunt verwachten.
Het curatorschap gaat pas in op het moment dat de Rechtbank dit heeft uitgesproken.

Wij, als Stichting moeten aan de kwaliteitseisen voor professioneel curatorschap voldoen om als bedrijf curator te mogen zijn. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de Rechtbank op onze werkwijze, kennis en kunde. Kwaliteit en zekerheid, dat is voor u en voor ons fijn.

Taken van een curator in het kort:
– beslist over het geld en bezit;
– betaald rekeningen;
– vraagt toeslagen, subsidies en uitkeringen aan;
– voert de administratie;
– regelt verzekeringen;
– verzorgt de belastingaangifte.
– regelt de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene;
– onderhoudt persoonlijk contact en overlegt en bespreekt waar mogelijk met de betrokkene;
– ondersteunt of treed op als plaatsvervanger in de gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
– komt in actie als niet de benodigde en/of afgesproken zorg wordt geleverd;
– doet verslag over de uitvoering van de curator taken aan de rechter over het verloop van de curatele.

Curator zijn vraagt een zorgvuldige administratie, persoonlijke betrokkenheid, inzicht en betekent een grote verantwoordelijkheid als er beslissingen genomen moeten worden.

SVB kan die curator voor u zijn. Onze medewerkers zijn ervaren en staan voor persoonlijk contact, privacy en respect.
Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend om een afspraak en bel, tussen 08.30 uur en 12.30 uur , naar  023 – 518 34 20
of stuur een e-mail.

Op de website van “de rechtspraak” kunt u uitgebreide informatie vinden over curatorschap.