Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De wet spreekt van een 'meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen'.
Verder noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling verkwisting en gewoonte van drankmisbruik.  
Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
Iemand die onder curatele is gesteld wordt een curandus genoemd.

Curator
U kunt in de aanvraag voor ondercuratelestelling een voorstel doen voor de curator. De te benoemen persoon mag zelf niet onder curatele staan.
Een curator moet altijd een natuurlijk persoon zijn. De benoeming van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of bank, is onmogelijk.

Bij een ondercuratelestelling benoemt de rechter de curator. De maatregel van ondercuratelestelling gaat in op de dag dat de rechter de uitspraak doet.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie
U kunt te allen tijde telefonisch of per e-mail (zie onder Contact) het Administratiekantoor om inlichtingen en ondersteuning vragen.
Ook kunt u onder Downloads het gewenste formulier voor de aanvraag van curatele downloaden.

Op de internetsite www.rechtspraak.nl  zijn de aanbevelingen te vinden voor bewind en mentorschap.