Doelstelling

Voor wie werkt de SVB

De Stichting Vermogens Beheer is opgericht om de financiële belangen te behartigen van mensen die zijn opgenomen in of worden begeleid door instellingen voor mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of een psychische stoornis.

De SVB doet zijn werk op basis van een  "onderbewindstelling", met de SVB als bewindvoerder.

Een andere mogelijkheid is via zaakwaarneming of door ondercuratelestelling.

De doelstelling is dan ook in de statuten als volgt beschreven:

Artikel 2:

De Stichting heeft ten doel het onafhankelijk van zorgaanbieders behartigen of doen behartigen van met name financiële belangen van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, zulks met name op grond van een daartoe afgegeven opdracht of op grond van "onder curatelestelling" of "onder bewindstelling" als bedoeld in titel 16, 18 en 20 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op grond van een overeenkomst ter zake van zaakwaarneming, dan wel anderszins