Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Vermogens Beheer (SVB)  bestaat uit 4 personen, die onbezoldigd hun taak uitoefenen. Aan een erkende familievereniging, cliëntenraad of daarmee vergelijkbare organisatie kan het recht worden toegekend een voordracht te doen voor de vervulling van één of meer zetels.
Drie leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter, worden benoemd op basis van onafhankelijkheid en specifieke deskundigheid op organisatorisch, financieel en/of juridisch gebied.
Voor de het leiding geven aan de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven taken is een Bestuurder aangesteld.
De wettelijk gekwalifeerde medewerkers van administratiekantoor IPA-Acon verzorgen de administratieve taken.

De Raad van Toezicht van SVB bestaat uit: 
- Mevr. H. Wijers, voorzitter
- Dhr. F. J. Kwant, penningmeester
- Dhr. Tj. Klok, lid