Werkzaamheden m.b.t. het beheer

De werkzaamheden worden omkaderd door:
- wettelijke voorschriften
- ambtelijke codes
- machtiging door de Raad van Toezicht
- instructie a.g.v. beleid van de Raad van Toezicht

Het betreft onder meer:
- de controle van en het overleg inzake de begrotingen en afrekeningen met de instellingen
- het bijhouden van de boekhouding van elke cliënt afzonderlijk
- het overleg en het onderhouden van contacten met uitkeringsinstanties, werkgevers en verzekeraars
- het afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter
- het jaarlijks verstrekken van een financieel overzicht aan de gerechtigden
- begeleiden van bewindvoeringen bij het Kantongerecht
- de controle van de bankafschriften en overleg met de banken
- verzorgen van correspondentie en archivering
- het beheer van de vermogens
- het verwerken en controleren van de beleggingen
- het overleg met de instellingen waar de cliënt verblijft
- het invullen van de inkomensonderzoeken voor de bijdrage AWBZ
- het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
- de controle en de verwerking van de aanslagen inkomstenbelasting
- het onderhouden van contacten met derden, voortvloeiend uit de belangenbehartiging van de cliënt
- het accorderen van bijzondere bestedingen of aanschaffingen
- postverwerking, afhandeling telefoongesprekken en mailingen
- betalingen van diverse zaken
- alle bijkomende zaken van het aannemen nieuwe clienten
- (doen) beheren en plaatsen van content op de website van de stichting
- andere werkzaamheden die de Stichting noodzakelijk acht voor een juiste belangenbehartiging

Jaarlijks vindt er een kwaliteitsevaluatie en - rapportage plaats van de onder verantwoordelijkheid van de Stichting vallende activiteiten.