Vermogensbeheer

De aanvraag voor de bewindvoering kan door de persoon zelf of door een vertegenwoordiger worden gedaan.

De SVB kan daarbij behulpzaam zijn (zie ook de pagina met formulieren / downloads).

Soms kan worden volstaan met het beheer door zaakwaarneming op basis van een overeenkomst tussen de SVB en de  verantwoordelijke persoon.

Zodra de bewindvoering door de Kantonrechter is uitgesproken of als de overeenkomst voor zaakwaarneming is getekend, treedt de SVB op financieel gebied op als vertegenwoordiger van de cliënt. De persoonlijke belangenbehartiging is en blijft  de verantwoordelijkheid van de familie, de curator of de mentor.

De SVB maakt jaarlijks afspraken met de cliënt en/of de zorginstellingen over de financiële gevolgen van de zorg- of ondersteuningsplannen van de individuele cliënten.
In deze plannen wordt vastgesteld wat er nodig is in het betreffende jaar. Dit wordt omgerekend in een financieel jaarplan (de begroting). Op deze wijze wordt het zorg- of ondersteuningsplan vertaald naar de daarvoor benodigde financiële middelen, bijvoorbeeld voor kleding, toiletartikelen, vakanties en zakgeld.

Het komt ook voor dat cliënten voor zichzelf zaken willen aanschaffen voor hun eigen leef- en woonomgeving, bijvoorbeeld een eigen stoel of bijzonder bed e.d.

Als deze zaken niet in de jaarbegroting zijn opgenomen, dan zal deze extra aanvraag worden beoordeeld door de Bestuurder van de SVB. Deze beoordeling gaat te allen tijde uit van het persoonlijke belang dat deze extra uitgave voor de cliënt heeft.  De instelling zou deze bijzondere persoonlijke wensen, als ze zijn te voorzien, in het zorgplan en de jaarbegroting moeten opnemen, zodat het geld tijdig beschikbaar kan worden gesteld.

Aan belanghebbenden wordt jaarlijks een financieel verslag uitgebracht.